REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI PE FACEBOOK " BETTY WHITE – PREMIUL DE LA MIEZUL NOPȚII " DIN 8 DECEMBRIE – 28 FEBRUARIE 2018

REGULAMENTUL OFICIAL AL

CONCURSULUI PE FACEBOOK

" BETTY WHITE – PREMIUL DE LA MIEZUL NOPȚII "

 DIN 8 DECEMBRIE – 28 FEBRUARIE 2018

 

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1.   Campania promoțională “BETTY WHITE – PREMIUL DE LA MIEZUL NOPȚII” ("campania") este organizată și desfășurată de S.C. Betty Ice S.R.L., cu sediul social în jud. Suceava, loc. Suceava, str. Cernăuți, nr. 121, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J33/2188/1994, CUI RO6726755 (denumită în continuare "Organizator").

1.2.    Prin participarea la această campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului regulament (denumit în continuare "Regulament Oficial") astfel cum sunt menționate mai jos.

1.3.    Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România prin publicarea pe site-ul web http://www.bettyiceshop.ro/, fiind disponibil în mod gratuit oricărei persoane, pe întreaga durată a campaniei potrivit celor menționate în Secțiunea 3 sau transmițând o scrisoare la sediul Organizatorului.

SECȚIUNEA 2. ZONA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

2.1.         Concursul este organizat și se desfășoară pe pagina de facebook Betty Ice: https://www.facebook.com/BettyIce.ro/, în perioada 08.12.2018 – 28.02.2019.

2.2.         Cele 12 premii se vor pune în posesie exclusiv pe teritoriul Romaniei.

SECȚIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

3.1.         Concursul va fi lansat pe data de 08.12.2018 și se va desfășura până pe data de 28.02.2019, săptămânal, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

3.2.         Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica perioada și sistemul de funcționare al concursului pe parcursul derulării acestuia, dar nu înainte de a anunța acest lucru public, conform prevederilor din Secțiunea 1 de mai sus.

3.3.         Concursul este organizat în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000, privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, actualizată.

SECȚIUNEA 4. MĂRCILE ȘI AMBALAJELE PARTICIPANTE

4.1 Premiile concursului sunt de produsele/înghețatele Betty Ice, mărci proprietate a Organizatorului.

SECȚIUNEA 5. DREPTURI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE

5.1.         La acest concurs pot participa cetățenii români, persoane fizice care au domiciliul stabil în România, care au împlinit vârsta de 14 ani până la data de 08 decembrie 2018, care au capacitate deplină de exercițiu și care acceptă termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial denumiți în continuare („participanți”).

5.2.    Participarea minorilor, respectiv a persoanelor care nu au împlinit încă 14 ani la data începerii campaniei, se poate face doar cu acordul unui tutore.

5.3.    Participarea minorilor, respectiv a persoanelor care nu au împlinit încă 18 ani la data începerii campaniei, se poate face doar cu acordul în prealabil al părinților sau a unui tutore legal.

5.4.   Prin participarea la concurs, participanților nu le vor fi impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare.

5.5.   La acest concurs nu au drept de participare persoanele care prestează servicii de orice fel pentru organizator, precum și cei ai împuterniciților, ai Agențiilor implicate în desfășurarea concursului, precum și nici membrii familiilor acestora (copii, părinți, frați/surori, soț/soție).

5.6.   Dacă sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel câștigate și de a urmări în instanță respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

5.7.   Orice încercare de fraudare se soldează cu eliminarea definitivă a participantului în cauză, acesta urmând a fi informat cu privire la această decizie, telefonic sau prin e-mail.

SECȚIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

6.1      Pentru a se înscrie in campanie participanții trebuie sa viziteze pagina de Facebook BettyIce: https://www.facebook.com/BettyIce.ro/, să ofere un like paginii și la postarea dedicată concursului "BETTY WHITE – PREMIUL DE LA MIEZUL NOPȚII", participanții trebuie să spună de ce nu dorm la ora respectivă.

6.2      Prima persoană, care scrie de ce nu doarme la ora respectivă, în comentariu la postarea concursului BETTY WHITE – PREMIUL DE LA MIEZUL NOPȚII din săptămâna respectivă câștigă automat un tort Betty White Cheesecake cu căpșuni.

6.3      Înscrierile vor fi moderate, iar SC Betty Ice SRL își rezervă dreptul de a șterge sau descalifica postările care pot fi percepute ca fiind ofensive, jignitoare, ofensatoare, care conțin limbaj sau imagini obscene ori nu corespund valorilor SC Betty Ice SRL sau regulamentului concursului.

6.4      Participarea este permisă doar pentru persoanele care locuiesc în Romania.

 

SECȚIUNEA 7. CLAUZE DIVERSE DE ÎNSCRIERE 

7.1.   Un participant are dreptul la o singură înscriere pe toată perioada concursului;

7.2.   Înscrierea minorilor, respectiv a persoanelor care nu au împlinit încă 18 ani la data începerii Campaniei, se poate face doar cu acordul în prealabil al părinților, sau al unui tutore legal prezent la eveniment.

 

SECȚIUNEA 8. COMUNICAREA CU ORGANIZATORUL

8.1.   În vederea obținerii de informații referitoare la concurs, la modalitățile de înscriere, participanții pot solicita informații pe contul de facebook https://www.facebook.com/BettyIce.ro/.

8.2.      Orice nelămurire/contestație va fi soluționata în cel mult 48 de ore lucrătoare.

 

SECȚIUNEA 9. PREMIILE CAMPANIEI

9.1         În cadrul concursului se vor acorda 12 premii, constând în câte un tort de înghețată Betty White Cheesecake cu căpșuni oferit săptămânal unui alt câștigător. Valoarea totală a premiului nu depășește 200 RON.

 

SECȚIUNEA 10.  VALIDAREA CÂȘTIGĂTORILOR ȘI ACORDAREA PREMIILOR

10.1     SC Betty Ice SRL anunță câștigătorul săptămânii printr-un comentariu la postarea de concurs din săptămâna respectivă.

10.2     Câștigătorii trebuie să accepte premiul în termen de 24 de ore de la anunțarea lor, răspunzând prin mesaj privat, și oferind toate detaliile pentru livrarea premiului.

10.3     Prin înscrierea la acest concurs, participanții sunt de acord ca SC Betty Ice SRL să facă public numele lor cu privire la câștigarea premiului.

10.4     La momentul punerii în posesie a premiului, câștigătorul va lua la cunoștință și va semna un document  de primire al premiului câștigat.

 

SECȚIUNEA 11. CLAUZE DIVERSE PRIVIND ACORDAREA PREMIILOR ȘI VALIDAREA CÂȘTIGĂTORILOR 

11.1.    Câștigătorul unui premiu nu-l poate ceda, integral sau în parte, unei alte persoane.

11.2.    Pentru a putea fi validați câștigători, este necesar ca participanții să ofere un like paginii  https://www.facebook.com/BettyIce.ro/ iar în comentarii, la postarea dedicată concursului "BETTY WHITE – PREMIUL DE LA MIEZUL NOPȚII", să spună de ce nu dorm la ora respectivă.

11.3.    Câștigătorii vor fi validați doar dacă respectă toate prevederile prezentului Regulament.

11.4.    Premiul oferit în cadrul prezentei campanii nu poate fi înlocuit cu bani sau cu alte beneficii și va fi pus în posesia câștigătorului doar pe teritoriul României.

SECȚIUNEA 12. PERSOANE AFLATE ÎN IMPOSIBILITATEA FIZICĂ DE A SE DEPLASA

12.1. În cazul în care câștigătorul este o persoană lipsită de capacitatea de exercițiu ori are capacitate restrânsă de exercițiu, concret neîndeplinind condiția vârstei de participare, această nu poate fi declarată câștigatoare fără acordul unui părinte/tutore legal.

12.2. În situația în care câștigătorul concursului este o persoană aflată în imposibilitate de a se deplasa (ca de exemplu, dar fără a se limita la persoanele cu handicap locomotor/fizic), aceasta poate opta pentru a împuternici o altă persoană pentru a intra în posesia premiului câștigat. Împuternicirea se va face în scris prin semnarea de câștigător a unei declarații pe proprie răspundere.

 12.3. Organizatorul poate solicita ca declarația de transmitere a dreptului de ridicare a premiului să fie autentificată în prezența unui notar public, costurile de autentificare intrând în responsabilitatea câștigătorului.

 

SECȚIUNEA 13. RESPONSABILITATE ȘI RĂSPUNDERE

13.1.    Organizatorul concursului nu își asumă responsabilitatea:

13.1.1.                     pentru informațiile incomplete, inexacte sau incorecte colectate de la participanți.

13.1.2.                     pentru întreruperile neanunțate ale serviciului de internet de furnizorii locali ai acestui serviciu sau blocarea accesului intern din cauza supraaglomerării rețelelor de internet pe perioadele de trafic intens;

13.1.3.                     pentru eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon care au fost înregistrate pentru contactare și validare;

13.1.4.                     pentru eventualele dispute legate de drepturile asupra adresei de e-mail care a fost înregistrată pe site pentru finalizarea comenzii;

13.1.5.                     Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor astfel de revendicări ce apar ulterior acordarii efective a premiilor.

13.2.    Prin participarea la concurs, toți participanții și eventualii câștigători sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală și exclusivă a participanților și eventualilor câștigători.

13.3.    Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude definitiv orice participant în Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.

SECȚIUNEA 14. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

14.1.    Tuturor participanților la concursul pe contul de facebook https://www.facebook.com/BettyIce.ro/BETTY WHITE – PREMIUL DE LA MIEZUL NOPȚII le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date.

14.2.    Baza de date formată ca urmare a organizării acestui concurs va fi distrusă ulterior finalizării procedurilor de validare și punere în posesie a premiului. Organizatorul nu va stoca nicio informație și nu va forma nicio baza de date ca urmare a înscrierilor în Campanie cu alt scop decât acela al premierii participantului câștigător.

SECȚIUNEA 15. TAXE ȘI IMPOZITE

15.1.    Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină, să vireze și să declare impozitul pe veniturile obținute din premii de câștigători, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

15.2.    Organizatorul sau împuternicitul campaniei nu este răspunzator de plata altor taxe sau a altor obligații financiare legate de premiile oferite, acestea fiind în sarcina persoanei câștigătoare. Orice alte cheltuieli care nu sunt acoperite în mod specific de acest Regulament Oficial vor fi suportate de câștigător.

SECȚIUNEA 16. ÎNCETAREA CAMPANIEI

16.1.    Prezentul concurs poate înceta înainte de termen în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua această campanie promoțională.

SECȚIUNEA 17. LITIGII

17.1.    În cazul unor potențiale litigii aparute între Organizator și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu se vor adresa pentru soluționare instanțelor competente române în jurisdicția cărora se afla Organizatorul.